x

cad利用定数等分点等分图形

cad常见问题 2017-04-21 11:54:48 2187

cad利用定数等分点等分图形

1.点击菜单栏【绘图】>【点】>【定数等分】命令,启动定数等分绘图命

2.选定圆作为定数等分对象

3.按照命令行提示,输入段数,如8,按enter键结束,将点的样式设置为适当形式,就完成了对圆的定数等分

cad利用定数等分点等分图形

(定数等分点等分前图形)

cad利用定数等分点等分图形

(定数等分点等分图形后效果)


命令行的提示操作如下。

命令: _divide

选择要定数等分的对象:                                           (选择绘图区的圆形)

输入线段数目或 [块(b)]: 8                     (输入等分点数目,并按enter键结束)

推荐阅读:

下一页
最新资讯 经验技巧 cad常见问题
中望cad

中望cad